Υπηρεσίες Για Επιχειρήσεις


Η εταιρία "Μιχαηλίδης Γεώργιος - Επιχειρηματικές Συμβουλές, Λογιστικές & Φοροτεχνικές Εργασίες", παρέχει στην επιχείρησή σας ολοκληρωμένες λύσεις με σκοπό την ανάπτυξη και την εξέλιξή σας στον επιχειρηματικό κόσμο.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
 • Τήρηση-Ενημέρωση απλογραφικών και διπλογραφικών Βιβλίων
  Η υπηρεσία παρέχεται στην έδρα σας, στα γραφεία μας ή ακόμα και από απόσταση (με ηλεκτρονικό τρόπο)
 • Τήρηση-Ενημέρωση Μητρώου Παγίων
  Διενέργεια ετήσιων αποσβέσεων, για σωστότερη αποτύπωση των λειτουργικών εξόδων της επιχείρησης
 • Οργάνωση-Επίβλεψη & Εποπτεία Εσωτερικού Λογιστηρίου
  Σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες και την απαιτούμενη δομή της επιχείρησή σας
 • Παρακολούθηση Αναπροσαρμογής Αξίας Ακινήτων
  Απαίτηση που αφορά ιδιόκτητα ακίνητα ενταγμένα και μη στην παραγωγική δραστηριότητα της επιχείρησής σας
 • Παρακολούθηση Αναπτυξιακών Προγραμμάτων
  Η παρακολούθηση γίνεται μηχανογραφικά σύμφωνα πάντα με τις απαιτήσεις της εκάστοτε υπηρεσίας
 • Συλλογή Παραστατικών
  Αυτοπρόσωπα, με εταιρεία ταχυμεταφορών αλλά και ηλεκτρονικά στους χρόνους πάντα που ορίζει ο ΚΦΑΣ
 • Αρχειοθέτηση Παραστατικών, Εγγράφων (Φυσικό και Ηλεκτρονικό Αρχείο)
  Σύμφωνα με τις ανάγκες αλλά και τις απαιτήσεις τις επιχείρησή σας
 • Εβδομαδιαία Προσωπική Επαφή
  Υποχρέωση αυτονόητη διότι χωρίς προσωπική επαφή δεν υπάρχει και συνεργασία
 • Εξωτερικές Εργασίες
  Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα και κατόπιν συνεννοήσεως εξωτερικές εργασίες και επαφές με διάφορες υπηρεσίες ώστε να σας απαλλάξουμε, στο μέτρο του δυνατού, από το βραχνά της γραφειοκρατίας (Δημοσίευση καταστατικών, ΓΕΜΗ κλπ.)
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
 • Φορολογία Εισοδήματος Νομικών προσώπων
 • Εταιρική Φορολογική Συμμόρφωση
 • Φορολογικά θέματα για Συστάσεις, Εξαγορές, Διασπάσεις Εταιρειών
 • Βελτιστοποίηση Φορολογικής Επιβάρυνσης
 • Φορολογία Μεταβιβάσεων Ακινήτων-Κληρονομιών-Δωρεών
 • Φορολογικά θέματα για επενδύσεις των αναπτυξιακών Νόμων
 • Προετοιμασία για την αντιμετώπιση φορολογικών ελέγχων
 • Ενδοομιλικές Συναλλαγές
 • Σύνταξη & Υποβολή όλων των δηλώσεων ΦΠΑ
 • Σύνταξη και υποβολή όλων των Δηλώσεων Ατομικών επιχειρήσεων, εταιρειών, μισθωτών, συνταξιούχων κτλ.
 • Δηλώσεις Ακινήτων (Ε9 κλπ.)
 • Δηλώσεις ΦΜΑΠ-ΦΑΠ-ΕΤΑΚ
 • Δηλώσεις ΦΜY (Προσωρινές & Οριστικές)
 • Συγκεντρωτικές Καταστάσεις – Ισοζύγια Λογιστικής
 • Ισολογισμός & Καταστάσεις Τέλους
 • Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες- INTRASTAT
 • Πρακτικά Συνέλευσης ΔΣ/ΓΣ/Διαχειρίσεως
ΕΡΓΑΤΙΚΑ - ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ
 • Μισθοδοσίες – Αποδείξεις Πληρωμής
  Σύνταξη μισθοδοσίας και έκδοση αποδείξεων πληρωμής ή καταστάσεων πληρωμής μέσω τραπέζης
 • Καταστάσεις ΙΚΑ (ΑΠΔ)
  Σύνταξη καταστάσεων ΑΠΔ και υποβολή αυτών μέσα στις προθεσμίες που ορίζει το ΙΚΑ
 • Βεβαιώσεις Εργαζομένων (Αποδοχών, Επιδομάτων κλπ.)
  Χορήγηση κάθε είδους βεβαιώσεων στο προσωπικό της επιχείρησή σας
 • Καταστάσεις Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ)
  Σύνταξη και Υποβολή Καταστάσεων Προσωπικού
 • Προσλήψεις – Απολύσεις
  Αναγγελίες πρόσληψης, απόλυσης και αποχώρησης προσωπικού και υποβολή αυτών στις αρμόδιες υπηρεσίες
 • Υπαγωγή σε Επιδοτούμενα Προγράμματα ΟΑΕΔ, ΕΕ
  Υπαγωγή και διεκπεραίωση όλων των επιδοτούμενων προγραμμάτων του ΟΑΕΔ
 • Προσδιορισμός & Έλεγχος Νόμιμου Μισθού
  Προϋπολογισμός νόμιμου μισθού για κάθε εργαζόμενο ξεχωριστά
 • Καταστάσεις Επικουρικών Ταμείων
  Σύνταξη και υποβολή όλων των καταστάσεων που απαιτούνται για την ασφάλιση του προσωπικού σας σε οποιοδήποτε επικουρικό ταμείο
 • Πίνακες Ωρών Εργασίας – Βάρδιες
  Σύνταξη πινάκων για τις ώρες εργασίες και τις βάρδιες του προσωπικού σύμφωνα με τις ανάγκες της επιχείρησής σας
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΔΡΑΣ
 • Παροχή Έδρας για τη Σύσταση
  Παρέχουμε τη δυνατότητα ορισμού έδρας της GAND ως φορολογική έδρα της επιχείρησή σας, συμβάλλοντας έτσι σε σημαντική εξοικονόμηση χρημάτων στα επενδυτικά σας σχέδια
 • Ίδρυση Εταιρείας
  Διεκπεραίωση της διαδικασίας για τη σύσταση και καταχώρηση της εταιρείας στο VIES
 • Λογιστική – Φοροτεχνική – Νομική Υποστήριξη
  Μηχανογράφηση, Μηνιαία παρακολούθηση λογιστικών, καθοδήγηση και συμβουλές για την εταιρεία σας
 • Reporting
  Σχεδιασμός και υλοποίηση reporting ανάλογα με τις ανάγκες σας
 • Γραμματειακή Υποστήριξη
  Δυνατότητα γραμματειακής Υποστήριξης όταν οι ανάγκες το απαιτούν. Δυνατότητα παροχής επαγγελματικής διεύθυνσης, τηλεφωνικής γραμμής, αποδοχή και προώθηση αλληλογραφίας, υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, πλήρως επιπλωμένο και εξοπλισμένο γραφείο
 • Νομική Υποστήριξη
  Αναλαμβάνουμε τη διαρκή Νομική Υποστήριξη της εταιρείας σας
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Μέσα από ένα ολοκληρωμένο φάσμα παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών αναγνωρίζουμε τις ανάγκες σας και προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις, τις οποίες είμαστε σε θέση να υλοποιήσουμε άμεσα και αποτελεσματικά.

Στην εποχή μας, η οποία μεταβάλλεται με ταχύτατους ρυθμούς, οι συμβουλευτικές υπηρεσίες αποκτούν εξαιρετική σπουδαιότητα για την επιτυχή ολοκλήρωση και αποτελεσματική εφαρμογή των επιχειρηματικών και επιχειρησιακών στρατηγικών. Στόχος της εταιρίας δεν αποτελεί απλά και μόνο η εφαρμογή μιας επιχειρηματικής απόφασης ή στρατηγικής αλλά, η εκλογίκευση των προβληματισμών των πελατών μας, η καταγραφή των πραγματικών τους αναγκών και η ένταξή τους στα καλύτερα δυνατά προγράμματα εκσυγχρονισμού και αναδιοργάνωσης.

Βασικός μας στόχος η βελτίωση της επιχειρηματικής σας απόδοσης.

 • Συμβουλές Μηχανοργάνωσης / Μηχανογράφησης
 • Οργάνωση και Υποστήριξη για τη σύνταξη ορθολογικών προϋπολογισμών
 • Οργάνωση Ταμειακού προγραμματισμού
 • Στατιστική ανάλυση της εμπορικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων
 • Μελέτες για τη λήψη τραπεζικών χρηματοδοτήσεων
 • Μελέτες Βιωσιμότητας
 • Μηνιαία παρακολούθηση αποκλίσεων των οικονομικών αποτελεσμάτων
 • Οργάνωση Διαδικασίας Προϋπολογισμού
 • Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές
 • Υπηρεσίες Εργατολόγου – Φοροτεχνικού